.  सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | Tender | Nepal Oil Corporation
Current Retail Selling Price based on Kathmandu (Inclusive VAT) :

 Petrol(MS):NRs 104.00/L • Diesel(HSD):NRs 83.00/L • Kerosene(SKO):NRs 83.00/L • Aviation Turbine Fuel:NRs 95.00/L (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1000.00/KL (Bonded) • LP Gas:NRs 1375.00/cyl  

English | नेपाली

You are here : : Home »

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

August 03, 2015

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस निगमद्वारा मिति २०७०।११।२९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचनाअनुसार निम्नलिखित कार्यको लागी पेश हुनआएका बोलपत्रहरु मध्ये तपशिल बमोजिमको बोलपत्र न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिन आएकोले स्वीकृतिको लागी छनौट भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७को उपदफा २ र ३ अनुसार सम्बन्धीत सबैको लागी जानकारी गराईन्छ ।

loi


Download file for more information: LOI notice.pdf


Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message