.  फोटोकपी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना (दोस्रो पटक गो.प.मा प्रकाशित मिति-२०७२।११।२) | Tender | Nepal Oil Corporation
Current Retail Selling Price based on Kathmandu (Inclusive VAT) :

 Petrol(MS):NRs 103.00/L • Diesel(HSD):NRs 81.00/L • Kerosene(SKO):NRs 81.00/L • Aviation Turbine Fuel:NRs 90.00/L (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 900.00/KL (Bonded) • LP Gas:NRs 1375.00/cyl  

English | नेपाली

You are here : : Home »

फोटोकपी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना (दोस्रो पटक गो.प.मा प्रकाशित मिति-२०७२।११।२)

February 14, 2016


Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message